لیگ بانوان
نام تیم بازی برد باخت تفاضل امتیاز
تیم 1 0 0 0 0 0
تیم 9 0 0 0 0 0
تیم 8 0 0 0 0 0
تیم 7 0 0 0 0 0
تیم 6 0 0 0 0 0
تیم 5 0 0 0 0 0
تیم 4 0 0 0 0 0
تیم 3 0 0 0 0 0
تیم 2 0 0 0 0 0
تیم 10 0 0 0 0 0